Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te weten

Deze website is gemaakt voor veehouders met een bedrijfsoverschot dierlijke mest. Door de nieuwe mestwet die per 2014 van kracht is geworden moet van dit bedrijfsoverschot afhankelijk van de regio een bepaald percentage verplicht worden verwerkt.

Een VVO is een Vervangende Verwerking Overeenkomst. Via onze website sluit u rechtstreeks met een andere landbouwer een VVO af. Hiermee verlegt u de verwerkingsplicht naar het bedrijf waarmee u de overeenkomst afsluit. 

Het bedrijfsoverschot is de hoeveelheid fosfaat die u (gedeeltelijk) moet laten verwerken. U berekent dit als volgt:

De hoeveelheid mest (in fosfaat) die de dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren in een kalenderjaar vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond.

U berekent de mestproductie van uw dieren op dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. Een deel van dit overschot (afhankelijk van uw regio) moet u laten verwerken.

Dit is uiteraard bindend. Het contract is echter wel zo vormgegeven dat de andere contractpartij eerst de benodigde gegevens invult op ‘Mijn Dossier’ waarna u deze kunt bevestigen. U betaalt dus pas wanneer de mestverwerking helemaal rond is. Zo loopt u geen risico.

U heeft een rechtsgeldig contract afgesloten met een andere landbouwer. Wij proberen dit contract binnen één werkdag namens de andere landbouwer in te dienen bij de RVO. U krijgt automatisch bericht dat u dit via de RVO kunt bevestigen. Hierna heeft u voldaan aan uw wettelijke verwerkingsplicht, u kunt dit altijd terugvinden in ‘mijn Dossier’ van de RVO.

Met een VVO regelt u uw mestverwerking, maar wordt de mest niet fysiek opgehaald. Het is puur de verwerking. Vanaf 2015 werken we aan een landelijk dekkend netwerk voor de 3PO, dit staat voor Drie Partijen Overeenkomst. Hiermee wordt u mest opgehaald door een biogasinstallatie of bewerker in de buurt waarna de mest uiteindelijk verwerkt wordt. Zo regelt u alles in één keer.

Een gemengd bedrijf met pluimvee en overige vee, mag de verwerkingsplicht van het totale bedrijf volledig oplossen met het afvoeren van z’n eigen pluimveemest. Heeft dit bedrijf te veel fosfaat verwerkt, dan mogen er alleen VVO’s worden verkocht buiten de pluimveehouderij indien het overige vee meer fosfaat produceert dan het pluimvee. (bron: Cumela)