Export mest lastiger

De export van mest wordt lastiger

De export van mest naar Duitsland is dit jaar nog verder gedaald. Reden hiervoor is dat de Duitse overheid de mestwetgeving, genaamd ‘Dungeverordnung’, nog verder wil aanscherpen. Ondanks dat er de afgelopen jaren al wat aanpassingen werden gedaan.

De afgelopen maand heeft de Duitse overheid bij de EC (Europese Commissie) een voorstel ingediend om de mestwetgeving aan te passen. De Duitse regering wil met de aangescherpte regels het grondwater beschermen tegen hoge nitraatgehaltes die door bemesting vanuit de landbouwsector in de bodem komen.

Verplichte vanggewassen

De Duitse overheid wil boeren verplichten tot het gebruiken van vanggewassen voor de zomergewassen, daarnaast willen zij nog een verbod op het uitrijden van mest in het najaar bij de teelt van onder andere wintergerst en winterkoolzaad. Ook vindt de overheid dat in gebieden, waar een verhoogd nitraatgehalte aanwezig is in de bodem, de bemestingsnorm 20% lager moet zijn dan in overige gebieden.

Ook de maximale stikstofgift van 170 kilo per hectare moet volgens de overheid niet langer worden gebaseerd op de gemiddelde waarden, maar op de hoeveelheid stikstof die ieder gewas kan opnemen.

Dalende mestexport

In 2017 werd de mestwetgeving in Duitsland al flink aangescherpt, deze aanscherping had als gevolg dat er veel minder mest vanuit Nederland werd aangewend. Met name de export van mest uit de akkerbouwgebieden in Duitsland is behoorlijk teruggelopen. De verscherpte mestwetgeving heeft er ook toe geleid dat mestafzet kosten aanzienlijk zijn gestegen in vergelijken met de jaren daarvoor.