Strenge controle van mestafzet naar Duitsland

Mestexport naar Duitsland verloop moeizaam

De afgelopen maanden is het toezicht op mest vanuit Nederland verscherpt in Duitsland. Er wordt scherp op toegezien dat de mest voldoet aan de nieuwe regels die er gelden in Duitsland voor het importeren van mest. De Duitse autoriteten werken intensief samen de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op het naleven dan de nieuwe regels

De minister van Milieu in Noordrijn-Westfalen, Ursula Heinen-Esser, geeft aan dat de Duitse overheid de afgelopen maanden scherp heeft toegezien op mest welke afkomstig is vanuit Nederland. Heinen-Essers geeft aan dat het Nederlandse exportdocument de basis vormt voor de controles.

Drie criteria bij mestexport

Exporteurs van mest naar Duitsland moeten zich eerst registeren bij de RVO voordat zij mest mogen exporten naar Duitsland. Ook moeten de exporteurs ervoor zorgen dat er tijdens het transport van de mest een zogenoemd Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) aanwezig is.

De Duitse overheid legt de eigen gegevens naast de Nederlandse exportdocumenten ter controle. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben in 2018 tot nu circa 1.300 bedrijven mest ontvangen vanuit Nederland. Deze bedrijven zijn door de Duitse overheid getoetst op drie criteria. Zo wordt er onder andere gekeken of de bedrijven vooraf een leveringsmelding hebben en of er voldoende plaatsingruimte op deze bedrijven aanwezig is.

Akkerbouwers nemen nauwelijks mest af

De nieuwe regelgeving en het strengere toezicht op mestexport naar Duitsland heeft ertoe geleid dat de mestafzet niet op rolletjes loopt. Ook de akkerbouwers nemen in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk minder mest af. Reden hiervoor is dat door de nieuwe mestwetgeving akkerbouwers in het najaar nog nauwelijks mest mogen aanwenden.

Ook Nederlandse mestexporteurs merken dat het de laatste tijd lastig is om mest af te zetten naar Duitsland. Dit blijkt ook wel uit de cijfers van de RVO, deze laten zien dat de mestafzet flink is afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. De flink teruglopende mestafzet naar Duitsland heeft er ook toe geleid dat er aanzienlijk minder fosfaat naar het buitenland is geëxporteerd. Zo is de export van fosfaat dit jaar met ongeveer 25 tot 29 procent gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van fosfaat heeft ertoe geleid dat de prijzen van VVO’s momenteel fors hoger liggen dan voorgaande jaren.

Lees hier meer over: Toenemende vraag naar VVO’s door tegenvallende mestafzetcijfers